ඔබ නම් මෙය කිසිම විටක විශ්වාස කරන එකක් නම් නෑ…

ඔබ දැන් සිටිනවාට වඩා කුඩා කාලයේ ස්වරූපය අවලස්සනද?මේ පීන්තූර 17 නැරඹුවායින් පසු ඔබට සිතේවි සමහරක් විරූපි මිනිසුන් කාලයාගේ ඈවෑමෙන් ලස්සන වි ඇති ආකාරය..මෙය සමහරක් විට ඔබට අදහා ගැනීමට පවා අපහසු වීමට පුළුවන්.මේවා පෙර සහ පසු වශයෙන් බලන කල ඔබට ඔබේ ඇස් අදහා ගැනීමට පවා අසීරු වන බව නොපවසාම බෑ……

change 1

change 2

change 3

change 4

change 5

change 6

change 7

change 8

Share this post with your friends!