ඉන්දියාව දුමකින් වැසෙයි……. ඒත් කට්ටිය සෙල්ෆි නම් අරගෙන………..

ඉන්දියානු රජය විසින් විසින් මෑතකදි හදිසි තත්වයක් පිළිබඳ කරුණු දක්වා තිබෙනවා.ඉකුත් ඉරිදා දින වායු දූෂණය ඉතා බෙහෙවින් සිදුව තිබෙනවා.නොයෙක් ඉදිකිරිම් කටයුතු හා ව්‍යාපති මෙයට හේතු පාදක වි තිබෙනවා.ඇත්තටම මෙවැනි වායු දුෂණය විම් මිනිස් ජීවිතයට එල්ල කරනුයේ විශාල තර්ජනයක් බව නොවලහා පැවසිය යුතුයි.. නමුත් මෙම කලබල අතරේද ඉන්දියානුවන් සෙලිෆි ගැනීමට අමතක කලේ නෑ. එය ඉතාමත් සිනහ උපදවන සුලු සිදුවීමක්.

smog-1

smog-2

smog-3

smog-4

smog-5

Share this post with your friends!