ඉන්දියාවෙන් යවපු රොකට්ටුව කෙටි දුරකින්ම ගිනි ගනී..

Share this post with your friends!