ඉතාලියේ ඇදුම් නැතිව ආහාර ගන්නේ මෙහෙමයි… ඔබත් බලන්න!

ඔබ ආහාර වේලක් සඳහා එළියට යනවිට ඔබේ ඇඳුම් පැළඳුම් පිළිබඳ ඔබ විශේෂ සැලකිල්ලක් දක්වනවා.නමුත් මෙම ඉතාලියේ ඇති ආපන ශාලාව එවැනි කිසිදු විශේෂ තැකිමක් ඇඳුම් පිළිබඳ දක්වන්නේ නෑ..කෙටියන්ම පවසතොත් තම පාරිභෝගිකයන් ඇඳුම් නොමැතිව නග්නව පැමිණියද ඔවුන් ඒ පිළිබඳ කිසි අමනාපයක් නොදක්වන බවයි පැවසෙන්නේ..මිලානෝ නගරට අවට ලිටාලෝ ඇමරිකානෝ යන මෙම ආපන ශාලාව වන මෙය ප්‍රථම නග්න ආපන ශාලාව වන අතර 1930 ඇමරිකානු තේමාවකට අනුව පාරිභෝගිකයාගේ වැඩි පහසුව සඳහා මෙය සැකසි ඇති බවයි පැවසෙන්නේ..

nude-1

nude-2

nude-3

nude-4

Share this post with your friends!