ඇමරිකාවේ හිටපු යුධ සෙබලුන්ගේ ඉදිරි ජිවිතය ගත කිරිමට ඇවැසි කුඩා ගම්මානයක්………..

කැන්සාස් හි දිගු කාලීන යුධ සේවයේ නියුක්තිකයින්ගේ සංගමය මගින් ඉතා වැදගත් පියවරක් මෙම ඇමරිකාවේ යුධ සෙබලුන් වෙනුවෙන් ගෙන තිබෙනවා. සංගම් සේවකයින්ගේ අවංක පරිත්‍යාගය මෙයට ලැබුනා. මෙම සෑදු කුඩා ගම්මානයේ කුඩා නිවෙස් වල නොමිලයේ ජිවත් විමට මොවුන් අවකාශය සලසා තිබෙනවා. මෙම ග්‍රාමය තිනි නිවාස 50 කින් සමන්විතයි.. චිත්‍රාගාරයක සැකැස්මට සමාන ගෘහයක් තමයි මේ තිබෙන්නේ….ආහාර හා අනෙකුත් අවශ්‍ය දෑ මොවුන්ට ලබා දිම සිදු කරනවා.මෙහිදි පෞද්ගලිකත්වය ආරක්ෂාව හා පැවැත්ම සම්බන්ධවද සම්පුර්ණයෙන්ම වග කියනු ලැබේ..මෙය යුධ සමාජිකයින් තවත් යුධ සමාජිකයින්ට සිදුකල උපකාරයක් වැනියි…මෙය යුධ සමාජිකයින්ට ජීවත් විමට අද්විතිය මෙන්ම ආර්ථිකය අතින් වාසිදායි පෙදෙසක් බව නොඅනුමානයි…

homeless-veterans-free-houses-community-kansas-1-58bfd3433ad49__700

homeless-veterans-free-houses-community-kansas-15-58bfd34b51592__700

homeless-veterans-free-houses-community-kansas-33

homeless-veterans-free-houses-community-kansas-40

homeless-veterans-free-houses-community-kansas-58bfdb347ae2c__700

homeless-veterans-free-houses-community-kansas-58bfdb991058b__700

homeless-veterans-free-houses-community-kansas-58bfdb9612814__700

homeless-veterans-free-houses-community-kansas-58bfdbcc7b250__700

homeless-veterans-free-houses-community-kansas-58bfdc9e23313__700

homeless-veterans-free-houses-community-kansas-1214-58bfd35be22fd__700

Share this post with your friends!