ඇමරිකානුවන් නිදන කාමරයේ ඉන්නේ කොහොමද ? ඔවුන්ගේ ජීවිත ගත වෙන්නේ කොහොමද ? දැකගන්න ආසද?

බබාරා පීකොක් කියන්නේ ඇමරිකානු වෘත්තිමය ඡායාරූප ශිල්පියෙක්..මෙයාගේ නවතම ව්‍යාපෘතිය අනුව තමයි මෙයා මෙහෙම ඇමරිකානු මිනිසුන් නිදන කාමරයේ හැසිරෙන අයුරු ඡායාරූපයට නගා තිබෙන්නේ!කොහොම වුනත් ඇමරිකාවේ තිබෙන නොයෙක් අකාරවල නිදන කාමර සියල්ලත් විවිධාකාර මිනිසුන් සියල්ලත් කැමරාවට හසුවි තිබෙන අයුරු නම් අපූරුයි..

012-59d18954905cf__700

Barbara-Peacock-JON-KRAL-59d232839fe1f__700

CHACEFAMILY-2818sm-59d234e54dd8a__700

Photo-contest-shows-people-from-different-parts-of-the-USA-in-their-rooms-59d18a709700a__700

Photo-contest-shows-people-from-different-parts-of-the-USA-in-their-rooms-59d189a2f06a4__700

Photo-contest-shows-people-from-different-parts-of-the-USA-in-their-rooms-59d189a059cae__700

Photo-contest-shows-people-from-different-parts-of-the-USA-in-their-rooms-59d189a938e92__700

Photo-contest-shows-people-from-different-parts-of-the-USA-in-their-rooms-59d189acf41eb__700

Photo-contest-shows-people-from-different-parts-of-the-USA-in-their-rooms-59d189b2d74dd__700

Photo-contest-shows-people-from-different-parts-of-the-USA-in-their-rooms-59d189b06de7c__700

Photo-contest-shows-people-from-different-parts-of-the-USA-in-their-rooms-59d189b7c413f__700

Photo-contest-shows-people-from-different-parts-of-the-USA-in-their-rooms-59d189773a20f__700

Photographs-shows-in-contest-people-from-different-parts-of-the-USA-in-their-rooms-59d22e8acd650__700

Photographs-shows-in-contest-people-from-different-parts-of-the-USA-in-their-rooms-59d22e90c73e5__700

Photographs-shows-in-contest-people-from-different-parts-of-the-USA-in-their-rooms-59d22e96bce12__700

Photographs-shows-in-contest-people-from-different-parts-of-the-USA-in-their-rooms-59d22e99ded3c__700

Photographs-shows-in-contest-people-from-different-parts-of-the-USA-in-their-rooms-59d22e8775d8c__700

Share this post with your friends!