ආබාධිත අය උදෙසා ලෝකයේ නිමැවුනු පළමු වැනි ජලාශය ගැනයි මේ කියන්න යන්නේ!

වසන්ත කාලයට ජලාශ වැඩිහිටියන්ගෙන් හා ළමයින්ගෙන් පිරි ඉතිරි යන වග ඔබට අමුතුවෙන් කිව යුතු නෑනේ..මේ ජලාශයේ නම මෝර්ගන්..සැන් ඇන්ටෝනියෝ හි දූපතක තමයි මෙය පිහිටා තිබෙන්නේ!මෙය නිමවා තිබෙන්නේ හා වෙන්කොට තිබෙන්නේ අබාධිත අය උදෙසා..ඇත්තටම එය හරිම අපූරුයි නේද? අබාධිත අයටත් විනෝද වෙන්න සතුටු වෙන්න අවස්ථාවක් ලබා දෙනවා කියන්නේ ඇත්තටම පුන්‍යකර්මයක්..මෙය අබාධිත අය උදෙසා වෙන්ව ඇති පළමු ජලාශයයි.නැත්නම් සමාන්‍යයෙන් වෙනත් ජලාශ වල අබාධිත අයට බසීමට ඉඩ දෙන්නේ නෑ. ඒ වගේ අයට මේ ජලාශය හොඳ නිදසුනක්..

water-park-people-disabilities-morgans-inspiration-island-1-5947783fbc81b__700

water-park-people-disabilities-morgans-inspiration-island-2-59477841d26d9__700

water-park-people-disabilities-morgans-inspiration-island-3-594778435b603__700

water-park-people-disabilities-morgans-inspiration-island-4-59477845bbe4d__700

water-park-people-disabilities-morgans-inspiration-island-5-59477847e318e__700

water-park-people-disabilities-morgans-inspiration-island-6-59477849ba49f__700

water-park-people-disabilities-morgans-inspiration-island-7-5947784cad791__700

water-park-people-disabilities-morgans-inspiration-island-8-5947784eb6eb5__700

water-park-people-disabilities-morgans-inspiration-island-10-59477852a7847__700

water-park-people-disabilities-morgans-inspiration-island-11-59477854c28d9__700

water-park-people-disabilities-morgans-inspiration-island-12-59477856dde14__700

Morgan's Wonderland

Morgan’s Wonderland

water-park-people-disabilities-morgans-inspiration-island-14-5947785abcfec__700

water-park-people-disabilities-morgans-inspiration-island-16-5947785fe5e1a__700

water-park-people-disabilities-morgans-inspiration-island-17-59477861bbded__700

water-park-people-disabilities-morgans-inspiration-island-21-59477869dd660__700

water-park-people-disabilities-morgans-inspiration-island-24-59477870bc546__700

Share this post with your friends!