අවට ශබ්ද වලින් මිදි ඉන්නට අවශ්‍ය නම් මෙන්න එයට හොඳම ක්‍රමය…..

අප ගෙවන කලබලකාරී ජීවිතය ශබ්ද වලින් නම් කිසිම අඩුවක් නෑනේ…හැම තැනම ශබ්ද…….සමහරක් ඝෝෂාවන් අපට මුළු ජීවිතයම එපා කරවනවා..මෙන්න ඒ හැම දේටම හොඳම විසඳුම නවතම කන් වසන උපකරණය..මේවා පැළඳ ගත්තාට පසුව ඔබට ඝෝෂාකාරී වතාවරණයෙන් මිදීමේ හැකියාව ලැබෙනවා..ඔබට සංගීතය..හෝ වෙනත් ඕනෑම ශබ්දයක් රස විඳිමේ හැකියාවත් ඝෝෂාකාරී වතාවරණයෙන් මිදී සමාන්‍ය පරිදි කල් ගෙවීමටත් හැකියාව ලැබෙනවා..ඉතින් ජීවිතය විඳවන්නට නොව විඳින්නට හැකියාව මේ ඔස්සේ ඔබට ලැබෙන බවත් කිව යුතුයි…

adjustable-ear-plugs-mute-noise-knops-8

adjustable-ear-plugs-mute-noise-knops-10

Share this post with your friends!