අන්තර්ජාලයෙන් මේ පලවන පුවත් සැබෑවටම සත්‍යයක්ද? කියවලම බලන්න

ඉතා ප්‍රසිද්ධ ගුවන් නියමුවරියක් නේ ඇමේලියා ඉයර්හාර්ට් කියලා කියන්නේ!ඒ වගේම තමයි මෙයාලගේ අභිරහස් අතුරුදහන් වීමත් කාටත් අළුත් දෙයක් නෙවි.මෙයා සමඟ සිටි අනික් නියමුවා වන ෆ්‍රෙඩ් නූනන් නුත් මෙයා සමඟම අතුරුදහන් වුනා.ලෝකයේ බිහිවු පළමු කාන්තා ගුවන් නියමුවරිය ලෙස කිරුළු පැළඳීමට සිටි ඇමේලියාට වුන දේ ගැන සොයාගත හැකි විස්තරයක් මේ වන විට පිටව තිබෙනවා.මෙයාගේ නැතිවීම සිදුවන්නේ මීට අවුරුදු 80කට කලින්.මෙයාලා සිටි යානයේ ගෑස් අඩුවෙමින් පවතින බව ඇමේලියා අවසන් වරට දන්වා තිබෙනවා. ඒ අනුව යානය පසුව මුහුදුබත් වු බවට තමයි සියල්ල අනුමාන කරේ.ඒත් නවතම තොරතුරු වලට අනුව මොවුන් කිසිදු කරදරයකින් තොරව යානය ගොඩ බස්වා තියෙනවා යැයි මතයක් දැන් පවති.මේ ඡායාරූපය එයට සාක්ෂි සපයනවා. මේ පින්තූරය ඉතිහාසය වෙනස් කරන්නට සමත් වේවිද?

UNITED STATES - JULY 03:  Front page of the Daily News dated July 3, 1937, Headline: EARHART PLANE LOST AT SEA, Subhead: Amelia Earhart Missing on World Flight,  (Photo by NY Daily News Archive via Getty Images)

UNITED STATES – JULY 03: Front page of the Daily News dated July 3, 1937, Headline: EARHART PLANE LOST AT SEA, Subhead: Amelia Earhart Missing on World Flight, (Photo by NY Daily News Archive via Getty Images)

photo-evidence-pilot-amelia-earhart-survived-2-595dd8354337f__700

Amelia Earhart (1898 - 1937) an American pilot, the first woman to fly the Atlantic, seen here in the cockpit of her plane.   (Photo by Keystone/Getty Images)

Amelia Earhart (1898 – 1937) an American pilot, the first woman to fly the Atlantic, seen here in the cockpit of her plane. (Photo by Keystone/Getty Images)

photo-evidence-pilot-amelia-earhart-survived-5-595dd83a48a98__700

photo-evidence-pilot-amelia-earhart-survived-8-595dd83f63faa__700

photo-evidence-pilot-amelia-earhart-survived-9-595dd84137f15__700

photo-evidence-pilot-amelia-earhart-survived-10-595dd842e946c__700

photo-evidence-pilot-amelia-earhart-survived-11-595dd8451c45a__700

photo-evidence-pilot-amelia-earhart-survived-12-595dd84738cfb__700

photo-evidence-pilot-amelia-earhart-survived-17-1

photo-evidence-pilot-amelia-earhart-survived-595ddeaa96b4b__700

Share this post with your friends!