අත් පණ නැති ආබාධිතයා සිතේ බලෙන් බියර් බොන හැටි….බලන්න මේ අපූරු වැඩේ!

වයස අවුරුදු 32 ක් වන එරික් සොටෝ නමැති ඇත පණ නැතිව ආබාධිත තත්වයේ පසුවන පුද්ගලයාට සිතේ ශක්තියෙන් ක්‍රියාත්මක වන යන්ත්‍රයක් නිසා ආහාර පාන ගැනීම සහ අවශ්‍ය දේවල් ඇල්ලීම සිදුකල හකිවූ බව ඒ පිළිබඳ පර්යේෂණයකින් ස්නාථවී තිබෙනවා. මෙම පුද්ගලයා හිස මත ස්පර්ශ කරන්නට තැබූ සංවේදී උපකරණයක් මගින් මොළයේ ක්‍රියාකාරිත්වය අනුව නිකුත් කරන අතර ඒ අනුව කෘත්‍රිම රොබෝ අතක් චලනයන් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි.

Share this post with your friends!