මේවාට හිනා නොවී ඉන්න පුලුවන්ද?

අපිටත් ඉන්න සමහර යාළුවෝ කවදාවත් පොටෝ එකකදී ලස්සනට පේන්නේ නැහැ.මොන විදියේ ඈන්ගල් එකකට ගත්තත් ඒ පින්තූර ලස්සන නැති වේලාවල් ඕනෑ තරම් තිබෙනවා.ඉතින් ඒ වගේ තමයි සත්තුත්..පොටෝජෙනික් වෙන්න බැලුවට කොච්චර කරත් පොටෝජෙනික් නෑ.මේ දිස්වෙන්නේ ඒ වගේ පින්තූර වලට ලස්සන නැති සත්තු ගැන…බලලම ඉන්නකෝ මම කියන්නේ බොරුද කියලා……..

funny-unphotogenic-animals-1-59dc776aa1712__605

funny-unphotogenic-animals-4-59dc7ba3d763f__605

funny-unphotogenic-animals-14-59dc88db9a6a6__605

funny-unphotogenic-animals-20-59dcb52af11e0__605

funny-unphotogenic-animals-45-59e5b4eb89f1d__605

funny-unphotogenic-animals-48-59e5b683bcb89__605

funny-unphotogenic-animals-49-59e5b6fc05502__605

funny-unphotogenic-animals-201-59df23b399a9a__605

59dcc9d1e5f28_a4WPGWZ__605

59dcd70984ff4_e5Gm6Kb__605

Share this post with your friends!