සමාන්‍ය මිනිසුන් හා ඡායාරූප ශිල්පීන් අතර වෙනස: එකම ස්ථානයන්හි ඡායාරූප වෙනස් මානයන්ගෙන්…..

මෙහි දැක්වෙන රූප රාමු තුලින් සමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ ඡායාරූප හා ඡායාරූප ශිල්පීන් ගේ ඡායාරූප තුල ඇති වෙනස ඔබට අවබෝධ කරගත් හැකිය.ඡායාරූප ශිල්පියෙකුට තම කැමරා කාචය නිවැරදි ලෙස හැසිරවිමෙන් සිතා ගත නොහැකි අද්විතිය ඡායාරූප ගෙන හැර දැක්විය බව පිළිඹිඹු වෙයි.නිර්මානශිලී ඇසකින් හා දක්ෂ සංස්කරණයන් තුලින් වෙනස් අන්දමේ ඡායාරූප නිමාවා ගැනීමට සමාන්‍ය මිනිසා ට වඩා ඡායාරූප ශිල්පියා දක්ෂ වන බව නම් පැවසිය යුතුමය.
prof1

prof2

prof3

prof4

Share this post with your friends!