වසර 50ක් තිස්සේ ගිලෙමින් මතුවන නගරය…මතුවූ පස්සේ කොහොමද තියෙන්නේ කියල බලන්න!

මෙම අද්භූත නගරය වසර 5ක් තිස්සේ ජල ගැලීම් වලට අසුවන අතර ජලයෙන් වැසි යන මෙම නගරය භූත නගරය ලෙස හැඳින්වේ.අතීතයේදීම පාරිසරික හා ආර්ථික ගැටළු නිසා ඉන්දියානා හි සොමරෙස්ට් යන මෙම නගරය පාළු අත් හරින ලඳ නගරයක් විය.මෙහි නාගරික වැසියන් වෙන ප්‍රාන්තයකට මාරු කරනු ලැබු අතර පසුව මෙය මිසිසිසිනෙවා ඇළ නිසා ජල ගැල්මට හසු විය.
abandoned-town-1
abandoned-town-2
තවමත් එම නගරයේ බිල්ඩින් හා පාරවල් ජලය බැස ගිය පසු දැකගත හැකිය. මෙහි අසල්වාසි නගරයේ වෙසෙන්නෙකු තම මුතුන් මිත්තන් පාවිච්චි කල පාරවල් පවා ජලය බැස ගිය පසු දැකගත හැකි බව පවසයි.සමහරක් ගොඩනැගිලි මඩින් පිරි තිබුන්ද පිරිඩු කලවිට දැන් පවා ඉතා අගනා ලෙස එම නගරය දිස්වේ.
abandoned-town-3
abandoned-town-4
abandoned-town-5
abandoned-town-6
abandoned-town-7

Share this post with your friends!