ලෝකයේ උසම ලිෆ්ට් එක….. උස අඩි 1070යි! බලල කියන්න බයද නැත්ත කියල!

elevator-main_759_china-daily
elevator_006_china-daily
elevator_005_china-daily
elevator_003_china-daily
elevator_002_china-daily

Share this post with your friends!