ලොව වටා සංචාරය කරමින් ආලෝකය භාවිතා කරගෙන ගත් ඡායාරූප….මේවා නම් නියමයි!

ලයිට් පේන්ටින් ටියුබයන් භාවිතා කරමින් කිම් සහ මම ලෝව වටා යමින් එක් රැස් කරගත් දේ අපූරු අයුරින් සිතුවම් කර ඇති අයුරු ඔබට වැටහේ.අප මෙය නිර්මානය කිරිමට ගත් වෙහෙස ද පටිගත කර මෙම විඩීයෝවට එකතු කර ඇත. ඒ 4 නැමැති ටියුබයන් භාවිතා කරමින් අතින් කල නිර්මානයක් වශයෙන් මෙය සැලකිය හැක. මෙය නැරඹිය යුතුම දසුනකි.

light-image-15
light-image-14
light-image-13
light-image-11
light-image-10
light-image-9
light-image-8
light-image-7
light-image-6
light-image-5
light-image-4
light-image-3

Share this post with your friends!