රථවාහන පොලිස් නිලදරියකුට ඇති සාමාන්‍ය බලතල…දැනුවත් වී රිය පදින්න!

බුද්ධිමත් පුරවැසියන් ලෙස නීතියට මුහුණ දෙන්න.
traffic-1traffic-2traffic-3traffic-4traffic-5traffic-6traffic-7traffic-8traffic-9traffic-10

Share this post with your friends!