මේ දවස් වල ජනප්‍රිය මන්ත්‍රී වරයෙකුට ඩීජේ අරා සහ පැස්බරා දාපු නෝණ්ඩිය……

Share this post with your friends!