මේ ටෙනිස් ක්‍රීඩිකාවට සිනාව නවත්වා ගත නොහැකි වන්නේ ඇයිද කියලා බලන්න…………

ඉශ්‍රායලය හා එස්ටෝනියාව අතර තිබ්බ ටෙනිස් මැච් එකක් අන්තීමට විහිළුවක් බවට පත් වුනා..මෙයට හේතුව එස්ටෝනියානු ක්‍රීඩකයා සිතා ගත නොහැකි වැරැද්දක් සිදු කිරීමයි..ඇත්තටම මෙම විඩියෝව මේ වන විට අන්තර්ජාලය කලඹා තිබෙනවා.ඉශ්‍රායල ක්‍රීඩිකාව පහර එල්ල කල බෝලයට එස්ටෝනියානු ක්‍රීඩිකාවට පහර දීමට නොහැකි වු අතර ඇය එයට පහර එල්ල කිරිමට ඉදිරිපත් වු ආකාරය නිසා ඉශ්‍රායල ක්‍රීඩාවට සිනහ පහල වු අතර ඇයට එම සිනාව පාලනය කර ගැනීමට නොහැකි වුවා.ඒ පහර දුන් ආකාරය නම් සැබෑවටම මතක් වන සැරයක් පාසා සිනහ පහල වන බව ප්‍රකාශ කල යුතුයි.

Share this post with your friends!