මේ ඡායාරූපයේ සිදුව ඇති වැරැද්ද හොයාගන්න ඔයාලට පුළුවන්ද?

මේ ඡායාරූපයේ සිදුව ඇති වැරැද්ද ඔබට සිතාගන්න පුළුවන්ද? බැරිද? මට නම් හිතෙන්නේ බොහෝ දෙනා මේ ඡායාරූපය දෙස හොඳින් බලන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි මෙහි සිදුව ඇති වැරැද්ද ඔවුන්ට සොයා ගැනීමට අපහසු..පොඩ්ඩක් විතර අමුතුම ජාතියේ පින්තූරයක් බව නම් හැබෑවයි..හැබැයි ඉතින් වෙනස හොයාගන්න පුළුවන් නම් තමයි මරු..ට්‍රයි එකක් දීලා බලමුද?

6a2a08545856339ec71363a7f2eb6e56

හොයාගන්න බැරි වුනාද? එහෙනම් අහගන්න! මේ පින්තූර වල ඉන්න කාන්තාවන්ට තියෙන්නේ ඔවුන් පිටුපස සිටින පුද්ගලයාගේ මුහුණමයි. දැන් දැක්කාද?

Share this post with your friends!