මේ කෝපි එක කොළය මත වැටුනම වෙච්ච දේ බලන්නකෝ….

මේ පුද්ගලයා බර්ලින් හි පුවත් මවන්නෙක් සහ ඉලස්ට්‍රේටර් ශිල්පියෙක්..ඔහු බයිසිකල් හි රූප ඇද ගැනීමට වගේම කෝපි පානයටත් කැමැත්තක් දක්වනවා..මොහු කෝපි වලින් හදිසියේම රටා මවමින් ඔහු අඳින ලඳ චිත්‍ර තුලට ඒවා ඇතුලත් කොට අද්විතිය නිර්මානයක් ඉදිරිපත් කොට තිබෙනවා.ඇත්තෙන්ම ඔබ මේවා දුටු විට විස්මයට පත් වනු නොඅනුමානයි..

04_post-58dce62d1dd98__880

I-intentionally-spill-coffee-on-paper-and-look-for-bicycle-stories-in-them-58dce8af54199__880

I-intentionally-spill-coffee-on-paper-and-look-for-bicycle-stories-in-them-58dce8c92716c__880

I-intentionally-spill-coffee-on-paper-and-look-for-bicycle-stories-in-them-58dce8fca7b43__880

I-intentionally-spill-coffee-on-paper-and-look-for-bicycle-stories-in-them-58dce91ff161a__880

I-intentionally-spill-coffee-on-paper-and-look-for-bicycle-stories-in-them-58dceb2807769__880

I-intentionally-spill-coffee-on-paper-and-look-for-bicycle-stories-in-them-58dceb6505888__880

I-intentionally-spill-coffee-on-paper-and-look-for-bicycle-stories-in-them-58dcebc2e1778__880

I-intentionally-spill-coffee-on-paper-and-look-for-bicycle-stories-in-them-58dcebdd7a85f__880

I-intentionally-spill-coffee-on-paper-and-look-for-bicycle-stories-in-them-58dcebfc538f3__880

I-intentionally-spill-coffee-on-paper-and-look-for-bicycle-stories-in-them-58dcec883ed01__880

Share this post with your friends!