මේ කියන්න යන්නේ විවාහා ඡායාරූප පෙළක් ගැන…….

සමාන්‍යයෙන් මනමාලියෙකුටයි මනමාලයෙකුටයි ඔවුන්ගේ විවාහා දිනය ගෙවෙනවා දැනෙන්නේ ඉතා ඉක්මනින්..ඡායාරූප ශිල්පීන්ට තමයි මෙහි මතක සටහන් ඉතිරි කර තබන්නට සිදුවන්නේ! ඒ හැර එහි මතකය සැමරීමට කිසිවල් ඉතුරු වන්නේ නැහැ..ඉතින් මේ පෙන්වන්න හදන්නේත් ඒ වගේ මතකයන් ගැන.

funny-wedding-photobombs-1-5a0013adf05dc__700

funny-wedding-photobombs-4-5a00831d7349c__700

funny-wedding-photobombs-106-5a0017ec57c71__700

funny-wedding-photobombs-111-5a001ceda6b43__700

funny-wedding-photobombs-133-5a0036e7a3ee4__700

funny-wedding-photobombs-144-5a005582ad008__700

funny-wedding-photobombs-145-5a00578c2d69a__700

funny-wedding-photobombs-146-5a005ae28171f__700

funny-wedding-photobombs-154-5a017953cec4b__700

Share this post with your friends!