මේ කියන්න යන්නේ දුම් එලාම් වෙළඳ දැන්වීමක් ගැන…..

ගිනි නිවන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් 30 වන සංවත්සරය සඳහා නිකුත් කල දුම් එලාම් එහෙමත් නැත්නම් දුම් සීනුව ගැනයි මේ කියන්න යන්නේ!මෙම වෙළඳ දැන්වීම කෙසේ වෙතත් මෙයින් වැදගත් පණිවිඩයක් මිනිසුන්ට ලබා දෙනවා.දුම් පරීක්ෂක උපකරණයක් ඔබේ නිවසේ තිබෙනවාද?එහෙම නැත්තම් එළඹෙන දීපවාලී සමයේ එම උපකරණයක් ඔබේ නිවසට මිලදි ගෙන ඔබේ හා ඔබේ පවුලේ ආරක්ෂාව සලසන ලෙස ඔබට වැදගත් පණිවිඩයක් ගෙන එනවා.එංගලන්තයෙන් තමයි මෙම වෙළඳ දැන්වීම නිර්මාණය කොට තිබෙන්නේ!වෙළඳ දැන්වීම ආකර්ශනීය මෙන්ම වයිරල් විඩීයෝ එකක් කිරීම සඳහා මෙයට යුවළක් පාවිච්චි කිරීම අතිශය සාර්ථක උත්සාහයක් බව මගේ මතයයි!

Share this post with your friends!