මේ කාන්තාව තමන්ගේ බල්ලාට මොකක්ද කරලා තියෙන්නේ බලන්නකෝ…..

හැලොවින් එකට අඳින ඇඳුම් ගැන කියන කොටම ඒවා හරිම භයාංකාර විදිහටනේ නිර්මාණය වෙන්නේ!මේ කියන්නේ සජීවිව ඉන්න භය හිතෙන විඳියට අන්දපු කියුට් චරිතයක් ගැන.කෙන්ටකි ප්‍රාන්තයේ තමයි මෙම සිදුවිම සිදුවුනේ!බල්ලෙකුට තමයි මෙම සිදුවීම සිදුවන්නේ!හැබැයි හරිම ලස්සනට කියුට් විදියට මෙයාට අන්දලා තියෙනවා.මෙයාව මෙහෙම ලෑස්ති කරලා තියෙන්නේ බල්ලොන්ගේම පාටියකට . කෙන්ටකි ප්‍රාන්තයේ එක මාවතක සුරතල් සතුන් සඳහා තියෙන හැලොවින් පාටියකට.කියනවාට වඩා හොඳයි ඔයාලා බලලම හිටියා නම්.
dog-mop-halloween-costume-mainstrasse-paw-rade-1

dog-mop-halloween-costume-mainstrasse-paw-rade-2

dog-mop-halloween-costume-mainstrasse-paw-rade-3

dog-mop-halloween-costume-mainstrasse-paw-rade-5

Share this post with your friends!