පිහිල්ල දෙකට කැඩුණත් කෝච්චිය අරන් ගියපු අපේ රටේ කෝච්චි ඩ්‍රයිවර් කෙනෙකුගේ වැඩක්..!!`

Share this post with your friends!