පිරිමින්ට වඩා කාන්තාවන් වැඩි කාලයක් ජීවත් වීමට හේතු….කියවලා බලන්න…..

විද්‍යාව පවසන අන්දමට කාන්තාවන් පිරිමින්ට වඩා අධික කාලයක් ජීවත් වන බවට තහවුරු කරගෙන තිබෙනවා.එයට හේතුව කාන්තාවන් පිරිමින් කරන සමහරක් වැඩ සිදු නොකීරීමයි….ඔබ මොකද හිතන්නේ?තීරණ ගැනීම හා අවධානම් ගැනීම සම්බන්ධයෙන් පිරිමි මොළය ක්‍රියා කරන්නේ කාන්තාවකට වඩා සෙමිනි.ඔබේ ජීවිතයේ සිටින පිරිමියාට මෙම විඩියෝව නැරඹිම අතිශය වැදගත් වේවි..මේ දේවල් කියනවාට වඩා නැරඹීමම සුදුසුයි කියලයි මට හිතෙන්නේ?

workplace-safety-fails-men-accident-waiting-to-happen-6-58cfea6eea90d__605

workplace-safety-fails-men-accident-waiting-to-happen-8-58cfea7285ff2__605

workplace-safety-fails-men-accident-waiting-to-happen-16-58cfea8370df0__605

workplace-safety-fails-men-accident-waiting-to-happen-17-58cfea8575ff9__605

workplace-safety-fails-men-accident-waiting-to-happen-19-58cfea89c9de8__605

workplace-safety-fails-men-accident-waiting-to-happen-21-58d0d73c13688__605

workplace-safety-fails-men-accident-waiting-to-happen-25-58d0e8e52e122__605

workplace-safety-fails-men-accident-waiting-to-happen-28-58d0f64293430__605

workplace-safety-fails-men-accident-waiting-to-happen-31-58d100a9a345a__605

workplace-safety-fails-men-accident-waiting-to-happen-48-58d26ce1e35ae__605

workplace-safety-fails-men-accident-waiting-to-happen-49-58d26e9a64b70__605

workplace-safety-fails-men-accident-waiting-to-happen-59-58d232aba975e__605

Share this post with your friends!