ප්‍රධාන විධායක නිළධාරියෙක් නිදාගන්න ගිහිල්ලා වෙච්ච දේ…බලාගෙන ඔෆීස් එකේ නිදාගන්න නම් එපා!

තමුන් තම රාජකාරී කටයුතු වල නිරත වන කාර්යාලයේ නින්දට වැටීම කිසීසේත් නුවණට හුරු දෙයක් නොවේ. ඔබ යහළුවන් සමඟ රෑ වනතුරු බීර තොලගාමින් හෝ නෙට්ෆ්ලික්ස් හි සැරිසරමින් හෝ ඔබේ නින්ද අතපසු කිරීමෙන් කාර්යාලයේදී සිදුවන මෙවැනි අහිංසක කරදරයට ඔබද ලක්විය හැක.සීවි ෆාර්බ්මන් නැමැති ප්‍රධාන කලමනාකරුට ඔහුගේ පීන්තුර හා අලෙවි කටයුතු සම්බන්ධ තමා රැකියාව කරන ස්ථානයේදී නින්ද යාම නිසා එහි රාජකාරිහී නිරත වෙමින් සිටි සේවකයින් තම ස්වාමියාගේ නොයෙක් ආකාරයේ පින්තූර ගෙන පොටෝශෝප් මෘදුකාංගය ආධාරයෙන් නොයෙක් ආකාරයේ පින්තූර සමඟ මුසු කොට සිදු කර ඇති දෙය ඔබම නරඹන්න.

මුල් ඡායාරූපය
sleeping-ceo-photoshop-battle-meme-funny-zeev-farbman-1

#1
sleeping-ceo-photoshop-battle-meme-funny-zeev-farbman-14-57304f7815f5a__700
#2
sleeping-ceo-photoshop-battle-meme-funny-zeev-farbman-15-57304f79e5515__700
#3
sleeping-ceo-photoshop-battle-meme-funny-zeev-farbman-17-57304f7e74231__700
#4
sleeping-ceo-photoshop-battle-meme-funny-zeev-farbman-10-57304f6a21e34__700
#5
sleeping-ceo-photoshop-battle-meme-funny-zeev-farbman-22-57304f8a2331e__700
#6
sleeping-ceo-photoshop-battle-meme-funny-zeev-farbman-3-57304f57a26f6__700
#7
sleeping-ceo-photoshop-battle-meme-funny-zeev-farbman-16-57304f7c1a5b3__700
#8
sleeping-ceo-photoshop-battle-meme-funny-zeev-farbman-9-57304f680bb7c__700
#9
sleeping-ceo-photoshop-battle-meme-funny-zeev-farbman-8-57304f64bbedd__700
#10
sleeping-ceo-photoshop-battle-meme-funny-zeev-farbman-18-57304f815fcba__700
#11
sleeping-ceo-photoshop-battle-meme-funny-zeev-farbman-7-57304f618037a__700
#12
sleeping-ceo-photoshop-battle-meme-funny-zeev-farbman-2-57304f552a6ad__700
#13
sleeping-ceo-photoshop-battle-meme-funny-zeev-farbman-5-57304f5c79b44__700
#14
sleeping-ceo-photoshop-battle-meme-funny-zeev-farbman-4-57304f5a3594b__700
#15
sleeping-ceo-photoshop-battle-meme-funny-zeev-farbman-16-57304f7c1a5b3__700

Share this post with your friends!