තමන් නොමැති විට සැමියා දරුවා සමග කරන දේවල් පටිගත කරගන්න ඇය නිවසේ කැමරාවක් සවිකලා…එහි සටහන් වූ තිබුණු දේවල් බලන්න!

තමන් නොමැති විට සැමියා දරුවා සමග කරන දේවල් පටිගත කරගන්න ඇය නිවසේ කැමරාවක් සවිකලා…එහි සටහන් වූ තිබුණු දේවල් බලන්න! 1 Year Ago
FACEBOOK පෙර ඊලඟ
ස්ටේෆ්නි යනු රාජකාරිය නිසා ඉතාමත් කාර්ය බහුලවූ කාන්තාවක්. තමන් රාජකාරිය සඳහා නිවසෙන් පිටත්ව ගිය විට සැමියා තම කුඩා දරුවා සමග සිදුකරන දේවල් දැකබලා ගැනීමේ ආශාවක් ඇයට ඇතිවුන. එම නිසා රහසිගත කැමරාවක් නිවසේ සවිකිරීමට ඇය කටයුතු කළා.

අම කැමරාවේ සටහව තිබු දර්ශන නරඹන විට, පිය දරු සම්බන්ධතාවය යනු කෙතරම් චමත්කාර ජනකවූ එකක්ද යන්න ඔබට හොඳින්ම අවබෝධ වේවි. එම වීඩියෝව නැරඹු මිලියන ගණනක් දෙනා ඉන් අමන්දානන්දයට පත්වුණා කිව්වොත් නිවැරදියි.

දරුවා සමග සෙල්ලම් කිරීම නිසා සෙල්ලම් බඩු වලින් හැඩිවී තිබුණු නිවස, දරුවා සමගම විනෝදයෙන් අස්පස් කිරීමට ඔහ දක්ෂයෙක් වුනා.

Share this post with your friends!