ඩ්රෝන් (drone) කැමරාවක් භාවිතයෙන් ගත් පිස්සු හැදෙන මංගල ඡායාරූප 11

තහතී හී පෙපීටී නම් දුපතේ ප්‍රංශ ඡායාරූප ශිල්පියෙකු වන හෙලන් හාවඩ් හට තමා ඡායාරූපයට ගන්නා යුවළවල් වලට අමතක නොවන මතක සටහන් ඉතිරි වන ලෙස ඡායාරූපකරණයේ යෙදීමට දක්ෂය. එයට භාවිතා කරන්නේ ස්වභාවික සුන්දරත්වයෙන් අනූන පෙදෙස් සහ කන්තාරයන්ය.ඒ ඇසුරින් හා නවීන තාකෂනය උපයෝගි කරගනිමින් ඔවුන් මෙතෙක් නොදුටු කෝණයකින් ඉතා වර්ණවත් ආකාරයේ ඡායාරූප එම යුවළවල් වලට ලබා ගත හැකිය. මෙම පීන්තූර නැරඹිමෙන් ඔබට මා කියන වෙනස වටහා ගත හැකිය.

dronepics1 dronepics3 dronepics4 dronepics5 dronepics2
dronepics7 dronepics8 dronepics9 dronepics10 dronepics11 dronepics6

Share this post with your friends!