ඔබට හඳුනගන්න පුලුවන්ද මේ චායාරුප ගත්තු ආකාරය?

is-he-falling-off-or-jumping-0

the-sky-is-the-limit-1

a-portal-to-another-dimension-2

the-power-of-an-angle-3

you-can-talk-to-god-from-this-booth-4

gravity-6

grab-the-bike-7

the-great-angle-of-china-8

chilling-or-having-fantastic-abs-to-hold-the-pose-9

arriving-through-a-stargate-5

sideshow-bobs-sideshow-10

a-strange-bench-in-a-strange-park-11

staring-into-the-abyss-12

how-can-the-bottle-stand-up-straight-13

running-upwards-14

mystery-train-15

Share this post with your friends!