ඔබට මෙම ඡායාරූප වල සැඟවි ඇති නිර්මාන ශිල්පීයා සොයා ගත හැකිද?

මෙටමොපිසිස් එනම් රූපන්තරණය යන නමින් එලි දැක්වෙන මෙම අපූරු චිත්‍රය ලියෝනි ජෙනි හා ජෝර්ජ් ඩස්ටර්වොල්ඩ් ගේ නිර්මානයකි. මොවුන් ලයිලා ප්‍රෙගිසර් සහ උවේ ස්කිමඩා යන ඡායාරූප ශිල්පියන්ගේ සහායද ඇතිව මෙම නිර්මානය කල එලි දක්වා ඇත.මුලින් මිනිස් සිරුර නොයෙක් ආකාරයේ ස්වභාවික භූමි දර්ශනයන් මත රූප ගත කොට ඒවා තුලින් මෙම නිර්මානය බිහි කොට ඇත.

මෙහිදි පොටෝශොප් වැනි මෘදුකාංග භාවිතා කොට නැති අතර මෙහි යොදා ගෙන ඇති නිරූපන් ශිල්පීන් එම ආදාල පරිසරයට අනුව ස්වභාවිකවම පාට ගන්වා ඇත.ඔවුන්ගේ මෙම නිර්මානයේ ඇති අන්තර්ගතය නම් මිනිස් සිරුර යනු පරිසරය සමඟ ඒකා බද්ධ වි ඇති දෙයක්ය යන්නය.

ඉතා දක්ශ ලෙස හැඩ තල යොදමින් විශාල හැඩැති වෘක්ශයක් සේ නිර්මානය කර ඇති මෙම නිර්මානයේ යොදා ඇති නිරූපන ශිල්පීන් පවා ඔබට සොයා ගැනිමට එදෙස මඳ වේලාවක් බලා සිටීමට සිදුවේ. මෙය වචනයේ පරිසමාප්ත අර්ථයෙන්ම අපූරු චිත්‍රයකි.

#1
camouflage-bodypainting-metamorphosis-leonie-gene-jorg-dusterwald-2-5718a98e3c0df__700
#2
camouflage-bodypainting-metamorphosis-leonie-gene-jorg-dusterwald-16-5718a9aa67104__700
#3
camouflage-bodypainting-metamorphosis-leonie-gene-jorg-dusterwald-6-5718a995cc24e__700
#4
camouflage-bodypainting-metamorphosis-leonie-gene-jorg-dusterwald-1-5718a98c338ff__700
#5
camouflage-bodypainting-metamorphosis-leonie-gene-jorg-dusterwald-10-5718a99d973ca__700
#6
camouflage-bodypainting-metamorphosis-leonie-gene-jorg-dusterwald-39-5718a9db04c86__700
#7
camouflage-bodypainting-metamorphosis-leonie-gene-jorg-dusterwald-31-5718a9cc00a85__700
#8
camouflage-bodypainting-metamorphosis-leonie-gene-jorg-dusterwald-41-5718ab8635234__700
#9
camouflage-bodypainting-metamorphosis-leonie-gene-jorg-dusterwald-26-5718a9c1534cf__700
#10
camouflage-bodypainting-metamorphosis-leonie-gene-jorg-dusterwald-5-5718a9945d3fe__700
#11
camouflage-bodypainting-metamorphosis-leonie-gene-jorg-dusterwald-34-5718a9d190b71__700
#12
camouflage-bodypainting-metamorphosis-leonie-gene-jorg-dusterwald-9-5718a99bd12ca__700
#13
camouflage-bodypainting-metamorphosis-leonie-gene-jorg-dusterwald-19-5718a9b0658ef__700
#14
camouflage-bodypainting-metamorphosis-leonie-gene-jorg-dusterwald-18-5718a9ae6cf76__700
#15
camouflage-bodypainting-metamorphosis-leonie-gene-jorg-dusterwald-22-5718a9b7bb851__700
#16
camouflage-bodypainting-metamorphosis-leonie-gene-jorg-dusterwald-13-5718a9a3d00f9__700
#17
camouflage-bodypainting-metamorphosis-leonie-gene-jorg-dusterwald-3-5718a9906584e__700
#18
camouflage-bodypainting-metamorphosis-leonie-gene-jorg-dusterwald-15-5718a9a84d30a__700
#19
camouflage-bodypainting-metamorphosis-leonie-gene-jorg-dusterwald-4-5718a9928954f__700
#20
camouflage-bodypainting-metamorphosis-leonie-gene-jorg-dusterwald-14-5718a9a663070__700
#21
camouflage-bodypainting-metamorphosis-leonie-gene-jorg-dusterwald-36-5718a9d579048__700
#22
camouflage-bodypainting-metamorphosis-leonie-gene-jorg-dusterwald-38-5718a9d95c0dc__700
#23
camouflage-bodypainting-metamorphosis-leonie-gene-jorg-dusterwald-24-5718a9bc89ce9__700

Share this post with your friends!