උසම උස ඔන්චිල්ලාවකින් බිමට එද්දි සිහි නැති වුණු පෙම්වතා දුටු පෙම්වතිය කරපු වැඩේ!

Share this post with your friends!