ඉපැරණි මේසයක මියගිය පළමුවැනි හිමිකරු ඡායාරූපයේ සටහන් වූ ආකාරය!

පෞරාණික දැ එකතු කිරීම විනෝදාංශයක් වශයෙන් කිරීමට බොහෝ දෙනා කැමතිය. නමුත් මෙම සිදුවීම එයට වඩා තරමක් වෙනස් ස්වරූපයක් ගනී. එක්තරා යුවළක් ඔවුන් මිළඳි ගත් පැරණි වටිනාකමකින් යුත් මේසයක් ඡායාරූප ගත කිරීමට යාමේදි එහි මීට අවුරුදු 20 කට ඉහත මියගිය එම මේසයේ පමුවැනි හිමිකාරියගේ රුව ද එම ඡායාරූපයේ සටහන් ව තීබීම පුදුමයට මෙන්ම භීතියට පත් කරවන සුළුය. ඉන් පසු ඔවුන් මෙම ඡායාරූපය සමාජ වෙබ් අඩවි ජාලා හරහා සමාජගත කරමින් පවසා සිටින්නේ මෙම ඡායාරූපයේ ඇති රුව මෙහි මුල් හිමිකාරිනියට සමාන බවත් මෙම පෞරාණික භාණ්ඩ හරහා මියගිය මුතුන් මිත්තන් කෙරෙහි සම්බන්ධතාවයක් ඇති බවත්ය.

dead-owner

Share this post with your friends!