අපූරු බොන්සාය් ගස්! ඇපල් ගහකුත් තියෙනවා!

ඉතා අපූරු ගසක් වන බොන්සායි ගස ඉවසීම,කැපවීම හා ආතතිය දුරලන ගසක් වේ.එය ගෙදරක තිබිය යුතු අතයාවශයම ගසක් බව මියාගි මහතාගේ මතයයි.මෙය තුළින් වාතය පිරිසිදු කිරීමද සිදු කරයි. මෙම උයන් වතු කලාවේ ආරම්භය හා උපත චීනය වන අතර ‘පෙන්සායි’ යන නමින් හැදින්වු මෙම ක්‍රමය පසුව වැඩි දියුනු විය.

මෙහි වැඩීම අළුත් ක්‍රම වේදයන් භාවිත කරමින් පාලනය කර ඇති අතර මෙවැනි පැල රෝපනය කරන්නන් ගෞරවාදරයට පත් වන අතර නොයෙක් දීමනාඅ ද ලැබේ. ඔබත් බොන්සායි ගසක කිමිකරුවෙක් නම් ඔබේ විස්තර හා ඡායාරූප පහත ලැයිස්තුවට ඇතුලත් කරන්න.

මේපල් ගහ
bonsai1
අවුරුදු 800ක් පැරණි බොන්සාය් ගහක්
bonsai2
විස්ටීරියා ගහ
wistreia
හිරෝෂිමා බෝම්බයෙන් බේරුණු අවුරුදු 390ක් පැරණි ගහ
amazing-bonsai-trees-23-5710f40da1982__700
ඇපල් ගහ
apple-bonsai
බොන්සාය් වනාන්තරයක්
amazing-bonsai-trees-13-5710ed962c1f6__700
ඇසීළා ගහ
amazing-bonsai-trees-1-1-5710e7828a6d0__700
ජපානේ රතු මේපල් ගහ
amazing-bonsai-trees-4-5710e792c2477__700
ඇපල් ගහ
amazing-bonsai-trees-12-5710ed059e7f7__700 (1)
අවුරුදු 21450 පැරණි බොන්සාය් ගහක්
amazing-bonsai-trees-19-5710f2f5ca819__700

Share this post with your friends!