අන්තර්ජාලය තුල භාණ්ඩ මිලට ගැනීමෙන් අපහසුතාවයට ලක් වු මිනිසුන් පිළිබඳවයි මේ…………

අන්තර්ජාලය තුල භාණ්ඩ මිලදි ගැනීම සැබැවින්ම එදිනෙදා කාර්යයන් පහසු කරන්නක්..හැබැයි මේවායේ නොයෙක් අක්‍රමිකතා නැතුවත් නොවෙයි.ඔබ මිලදි ගැනීමට භාවිතා කරන මුදල් කාඩ් පත් හි ආරක්ෂාව පිළිබඳ ඇති අවිනිශ්චිත භාවය එයින් ප්‍රමුඛස්ථානයක් ගන්නවා.අනික් කාරණය ඔබ මෙම මිලදි ගන්නා භාණ්ඩය සියැසින් දැක හෝ ස්පර්ශ කර නොතිබිමයි.මෙන්න මේ හේතූන් නිසාම අන්තර්ජාලය තුලින් භාණ්ඩයක් මිලට ගැනීමට පෙර ඔබ මේ කරුණු පිළිබඳව නිසැකවම සැලකිලිමත් විය යුතුයි.එවිට ඔබට ඔන්ලයින් ගණුදෙනු මගින් සිදුවන පාඩු අවම කර ගත හැකි වේ….

funny-online-shopping-fails-11-576cfedc84d5a__700

funny-online-shopping-fails-15-576d02b30ea5d__700

funny-online-shopping-fails-25-576d150b8f7be__700

funny-online-shopping-fails-28-576d1838ace6f__700

funny-online-shopping-fails-5-576cf29c050c5__700

funny-online-shopping-fails-31-576d1a8c2b540__700

funny-online-shopping-fails-33-576d1fcc178c6__700

funny-online-shopping-fails-41-576d2ac33b500__700

Share this post with your friends!