අනතුරුදායක තැන්වල සිට ඡායාරූපවලට පෙනී සිට ප‍්‍රකටවූ රුසියානු තරුණිය!

අන්තරායකාරී ස්ථානවල ඡායාරූප වලට පෙනී සිටීම නිසා රුසියාවේ සමාජ මාධ්‍ය අතර ප‍්‍රකටවූ කාන්තාවක ගැන විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා. ඇන්ජලා නිකලූ නමැති ඇය පෙනී සිටින ඡායාරූප එකතුවක් පහතින්.

dangerous-selfie

Share this post with your friends!