සීයා කෙනෙක් තම මිණිබිරියට දුන්නු අමතක නොවෙන තෑග්ග……..

ආච්චිලා සීයලා කොහොමත් තමන්ගේ මුනුබුරු මිනිබිරියන්ට අතිශය සෙනෙහසක් දක්වන කොට්ඨාශයක් නේ…කෑම වලින් තෑගි වලින් සෑම විටම ඔවුන් සනහාලන්න ආච්චිලා සියලා හරිම කැමතියි.සැන් ජොශ් හි සීයා කෙනෙක් තම පස් මස් බිළිඳියක වන තම මිනිබිරියට යෝධ ටෙඩි බෙයාර් කෙනෙක් තෑගි කර තිබෙනවා…මෙය සැබැවින්ම සිතා ගැනීමට නොහැකි තරම් විශාල බව නම් සඳහන් කල යුතුමයි..මෙමෙ සියායි,යෝධ ටෙඩි බෙයාර් කියන දෙන්නම මේ වන විට අන්තර්ජාලය කලඹමින් ඉන්නවා…….

huge-teddy-1

huge-teddy-2

huge-teddy-3

huge-teddy-4

huge-teddy-5

Share this post with your friends!