මේ මිනිස්සු මේ මොකක්ද කරලා තියෙන්නේ කියලා බලන්න…

පොටෝශෝප් වලින් වැඩ දාන කට්ටිය මේ ඡායාරූප ටික දැක්කට පස්සේ නම් ඔබේ හදවත උණුසුම් වෙනවා සත්තයි..මේ පුංචි පැටියා අනාථ කඳවුරක අන්ත අසරණ විදියට ඉන්නවා දැක්කට පස්සේ මොනවා කියලා නම් කරන්නද?මේක දැක්කම ඔබට මොනවද හිතෙන්නේ?

10-Cute-ways-Redditors-reimagined-Zahras-World-59070955b010a-png__880

Camp-with-warm-clothes-5905ccc1ce838-png__880

graduation-1-590acb8893e4e__880

New-york-5905cbddad26c__880

Original-Image-from-UNHCR-5905cbf28fa37

Pet-Dog-5905cc208644a__880

Playgroound-5905cc194081f__880

kids-5905cbcc0f7b4__880

The-Happiest-Place-on-Earth-591740f1562c1-png__880

Treehouse-5905cc273cbd7__880

UnitedNations-59089556145e7-png__880

Share this post with your friends!