මේ දරුවා මැදී වී සිටින ගැටලුව ඔබ ඇහුවොත් පුදුම වෙයි……….

ඔයාගේ දරුවා වෙනුවෙන් මාසයකට ඩොලර් 30,000ක මුදලක් වියදම් කරන්න වුනොත්…..දරන්න අමාරුයි නේද? හැබැයි මම දන්නවා එහෙම කරන්න වුනොත් ඔබ ඕනෑම් උත්සාහයක් ඒ වෙනුවෙන් ගන්නා බව……..මේ තුර්කියේ වාසය කරන බෙකෙටේ පවුලත් තම අසාමාන්‍ය ලක්ෂණ සහිත යැග්සි නම් පුතාට සමාන්‍ය ජීවිතයක් ලබා දෙන්න ඩොලර් 30,000කට වඩා මාසයකට වියදම් කරනවා.මෙහෙම කරන්නේ මොවුන්ට ඇති එකතු කරගත් මුදල් වලින් නෙමි..ඉතා පරිශ්‍රමයකින් හම්බ කරන මුදලින්…දෙමාපියන් දරුවන් වෙනුවෙන් මොනවද නොකරන්නේ කියන එකට මීට වඩා සාක්ෂි ඕනෑද?

desktop-1494586439

desktop-1494586448

Share this post with your friends!