මෙන්න ඔබට අද දවසේ අන්තර්ජාලයේ දකින්නට පුලුවන් ලස්සනම පින්තූර කිහිපය… අපි සහතික වෙනවා!

මේ තාත්තා කැලිෆෝනියාවේ..වයස අවුරුදු 36ක් වෙනවා.නම ශොලම්බර්..මෙයා මෙයාගේ මාස නවයක් වයසැති දියණියක් සමඟ හරිම කියුට් ඡායාරූප පෙළක් අන්තර්ජාලයට මුදා හැර තිබෙනවා..මේවා කොච්චර කියුට්ද කියනවානම් මේවා ගැන කථා නොකර සිටීමට අපහසුයි.තාත්තායි දුවයි ගැලපෙන්න ඇඳුම් ඇඳලා මේ අරගෙන තියෙන පොටෝ ටික මේ වන කොට අන්තර්ජාලයෙහි ඉතා ප්‍රසිද්ධියට හා ප්‍රසාදයට ලක්ව තිබෙනවා.එක එක විදියේ කොස්ටියුම් එක්ක තියෙන මේ ඡායාරූප පෙළ නැරඹූවාම ඔබටත් ආසා හිතෙනවා සත්තයි..

father-dress-up-baby-daughter-costumes-sholom-ber-solomon-1-594d183a9d142__700

father-dress-up-baby-daughter-costumes-sholom-ber-solomon-2-594d183ccde43__700

father-dress-up-baby-daughter-costumes-sholom-ber-solomon-3-594d183fb7d21__700

father-dress-up-baby-daughter-costumes-sholom-ber-solomon-4-594d1841e17b5__700

father-dress-up-baby-daughter-costumes-sholom-ber-solomon-6-594d184756715__700

father-dress-up-baby-daughter-costumes-sholom-ber-solomon-7-594d18496b1ce__700

father-dress-up-baby-daughter-costumes-sholom-ber-solomon-8-594d184b0ff81__700

father-dress-up-baby-daughter-costumes-sholom-ber-solomon-9-594d184dbb96e__700

father-dress-up-baby-daughter-costumes-sholom-ber-solomon-10-594d184fbfbbb__700

father-dress-up-baby-daughter-costumes-sholom-ber-solomon-11-594d1852b9af3__700

father-dress-up-baby-daughter-costumes-sholom-ber-solomon-12-594d1854e0620__700

Share this post with your friends!