චීටාලා නම් සැබැවින්ම ඉක්මනින්ම ලැජ්ජාවට පත් වන සතුන් ජාතියක්..කියවලම බලන්න…

චීටා කියන්නේ අමුතු වගේම භයානක සතෙක් කියලා අපේ ඔළුවේ චිත්‍රයක් තියෙනවානේ….හැබැයි ඇත්තෙන්ම මෙයාලා ඉක්මනින්ම බියට පත්වන ලැජ්ජාශීලී සත්ව කොට්ඨාශයක් යන බව කිව යුතුයි…ලිංගිකත්වයේදී පවා මේ සතුන්ගේ මේ තත්වය දැඩිව පවතිනවා..ඉතින් මේ සත්ව කොට්ඨාශයට තවත් සත්ව කොට්ඨාශයකගේ උදව්ව අවශ්‍ය වනවා..සත්ව උද්‍යාන නිළධාරීන් චීටාවරුන්ට සහයෝගය ලබා දීමට බල්ලන්ව තෝරා පත් කොට තිබෙනවා.උතුරු ඇමරිකාවේ සිදුවන සිදුවීමක් වන මෙය ඇත්තෙන්ම පුදුමයක් වගේම සතුටකටත් කාරණයක්..මන්ද එක් සත්ව කොට්ඨාශයකගේ පැවැතම උදෙසා තවත් සත්ව කොට්ඨාශයක් සහාය වනවා..එයම කෙතරම් අපූරු කාරණයක්ද?

nervous-cheetahs-support-dogs-2-59523dfef174e__700

nervous-cheetahs-support-dogs-3-59523e00ce545__700

nervous-cheetahs-support-dogs-5-59523e04b7e62__700

nervous-cheetahs-support-dogs-6-59523e065f1b0__700

nervous-cheetahs-support-dogs-8-59523e0a28f9f__700

Share this post with your friends!