ඔබේ සුරතලා වෙනුවෙන් ඔබට කරන්න පුලුවන් පිස්සුම දේ!

මේ දකුණු කොරියානු ටැටු ශිල්පියාට පින් සිදුවන්නට දැන් සියළුම සුරතල් සතුන් ටැටු වලින් පුරවගෙන පාරේ ගෙන යාමේ හැකියාව උදාව පවතිනවා.සමාන්‍යයෙන් දකුණු කොරියාව කියන්නේ ටැටු ගසන්න තහනම් රටක්නේ..නමුත් සියෝල් වල වෙසෙන මේ ශිල්පියාට ඉතා හොඳින් මේ ටැටු ගැසීමේ කලාව සිදු කිරිමට පුළුවන්..මෙයාගේ නම් පීරාන්..ඇත්තටම ඉතා සුක්ෂමව කලාත්මකව නිමවන මොහුගේ ටැටු කලාව ගැන කියන්න වචන නම් මදි.ඉතින් සුරතල් සතුන්ට මේ ටැටු ගැහුවම කොච්චර ලස්සනට තියෙනවාද කියලා අමුතුවෙන් කියන්න ඕනෑ නෑනේ……..

adorable-pet-tattoos-jiran-2-58bd1b0eeab94__700

adorable-pet-tattoos-jiran-3-58bd1b11dce9a__700

adorable-pet-tattoos-jiran-8-58bd1b1de503d__700

adorable-pet-tattoos-jiran-15-58bd1b2ef167b__700

adorable-pet-tattoos-jiran-17-58bd1b32dc0e4__700

adorable-pet-tattoos-jiran-21-58bd1b3a92ddd__700

adorable-pet-tattoos-jiran-25-58bd1b43e643b__700

adorable-pet-tattoos-jiran-27-58bd1b49c3599__700

adorable-pet-tattoos-jiran-28-58bd1b4bddc01__700

adorable-pet-tattoos-jiran-44-58bd1b73e424a__700

Share this post with your friends!