ඔබගේ මරණයට ප්‍රථම ඔබ නැරඹිය යුතු පින්තූර 30!

මෙම පින්තූර නරඹන තෙක් ඔබ හරියටම ජීවත්ව නොමැත.

#1 ස්ථිර තොප්පියක් සහිත පූසා
enhanced-buzz-439-1305902703-7
#2 මෙම මහත පූසා
fat-cat
#3 පෙන්ගුයින් පැටියෙක්ට ඩොල්පින් පැටියෙකු මුණ ගැසීම.
penguin-meets-dolphin
#4 මූෂික වර්ගයට අයත් විශාල සතෙකු නාන තටාකයක
capybara-pool
#5 පැන්ඩෙකු අත රැඳි ඉන්න ශකිල්
shaq-panda
#6 අපහසුවට පත් මුහුදු ඇතා
enhanced-buzz-439-1305899348-0
#7 පළතුරු කේකයක් සමඟ මුහුදු ඇතෙක්
enhanced-buzz-416-1305899711-1
#8 බකමුණු පැටියා
enhanced-buzz-428-1305899553-0
#9 බල්ලන් බලු සපත්තු දමා
enhanced-buzz-440-1305899866-1
#10 කෝටුවක් හිසේ සිරවු පෝලර් වලහා
enhanced-buzz-428-1305899901-1
#11 ස්විටරයක් ඇඳ සිටින පූසා
enhanced-buzz-435-1305899943-1
#12 කොළ බුට්ස් දාගත් ඌරා
enhanced-buzz-427-1305899762-0
#13 බල්ලෙක් පුසෙකු සමඟ හයි ෆයිව් දැමීමට සැඳීම
enhanced-buzz-439-1305899995-1
#14 කෙනෙකුගේ මංගල පීන්තූරය විනාශ කරන අශ්වයා
enhanced-buzz-441-1305900060-1
#15 ගිනි සටන් කරුවෙක් පූස් පැටවෙකුට ඔක්සිජන් ලබා දෙයි
enhanced-buzz-423-1305900114-0
#16 බාරයේ සිටින බල්ලා
enhanced-buzz-426-1305900181-0
#17 සලාද ගස් කන හිපෝ
enhanced-buzz-435-1305900224-2
#18 අපූරු කාරයක් එලවන බල්ලා
enhanced-buzz-423-1305900335-1
#19 ජල ක්‍රීඩාවේ යෙදෙන අව් කණ්ණාඩි පැළඳි බල්ලා
enhanced-buzz-441-1305900544-3
#20 පීසා කන පූසා
enhanced-buzz-423-1305900583-2
#21 ජිරාෆ්ට කොඳුරන්නා
enhanced-buzz-436-1305900762-2
#22 බල්ලෙකුගේ විලාසිතා
enhanced-buzz-441-1305903944-8
#23 කොමඩු ගෙඩියක් අත රැඳි හිම වලසා
enhanced-buzz-439-1305901363-4
#24 බල්ලෙක් ඡායා රූප ගත කරන පූසා
enhanced-buzz-436-1305900988-3
#25 ඉත්තෑවෙකු නාන අයුරු
enhanced-buzz-440-1305901174-3
#26 දඩයම් බල්ලෙකු දුවන අයුරු
enhanced-buzz-430-1305901278-2
#27 මිදි ගෙඩියක් තරම් හැඩැති කැස්බෑවා
enhanced-buzz-428-1305902166-4
#28 ඇපල් ගබඩාවක රැඳුනු පුංචි අශ්වයා
enhanced-buzz-435-1305902038-6
#29 ඩොල්පින් සමඟ පීනන වැලැමිදිර් පූටින්
enhanced-buzz-437-1305902522-5
#30 දිය බල්ලෙකු ඌගේ පැටියා පෙන්වයි
enhanced-buzz-440-1305902425-8

Share this post with your friends!