අවුරුදු පහක් වයස මේ දරුවා නම් හරිම අපූරුයි….ඔයාලත් කියවලම බලන්නකෝ!

අපි හැමෝටම වීරයෙක් අවශ්‍ය කරනවා.මේ කියන්න යන්නේ වීදී පූසන් ගැන මේ පුසෝන්ට මුණ ගැහිච්ච අළුත්ම වීරයා තමයි ශෝන්..ශෝන්ට ඕනෑ වුනේ මේ පුසන්ගේ වීරයා වෙන්න මොකද එයාගේ ආන්ටි ක්‍රිස් හා ඇගේ සහකරු මෙවැනි පූසන්ට උදව් කරන අයෙක්..කොලනිවල ඉන්න පූසන් මුදා ගැනීමේ මෙහෙයුම් වල තමයි ක්‍රිස් හා ඇගේ සහකරු නියැලෙන්නේ! මේ පූසන් අතරින් එක් පූසෙක් අනික් අයගෙන් අයින් වෙලා තනියමයි ඉන්නේ!හැබැයි ශෝන් ට පුළුවන් වුනා මෙයාත් එක්ක යාළු වෙන්න!ඉතින් එදා ඉඳලා ශෝනුත් පූසන්ට ආදරය කළා ශෝන්ට තාම වෙන්නේ අවුරුදු පහක් විතරයි..හැබැයි ඉතින් දැන් මෙයා තමයි පූසන්ගේ වීරයා.

little-boy-superhero-costumes-street-cats-kolony-kats-1-59ed915c0d2e3__700

little-boy-superhero-costumes-street-cats-kolony-kats-3-59ed9160826cf__700

little-boy-superhero-costumes-street-cats-kolony-kats-5-59ed91654270e__700

little-boy-superhero-costumes-street-cats-kolony-kats-6-59ed916772e23__700

little-boy-superhero-costumes-street-cats-kolony-kats-7-59ed916a0547d__700

little-boy-superhero-costumes-street-cats-kolony-kats-8-59ed916c6ddde__700

little-boy-superhero-costumes-street-cats-kolony-kats-9-59ed916e7cfb0__700

little-boy-superhero-costumes-street-cats-kolony-kats-15-59ed918739560__700

little-boy-superhero-costumes-street-cats-kolony-kats-22-59ed9147bb4ba__700

little-boy-superhero-costumes-street-cats-kolony-kats-30-59ed9157b8847__700

little-boy-superhero-costumes-street-cats-kolony-kats-59ed93b0ba405__700

Share this post with your friends!