අපේ ජීවිතය වගේම පුසන්ගේත් ජීවිත වෙනස් කෙරු තාක්ෂනය…වෙනස් කෙරු විදිහ බලන්න!

අද වන විට තාක්ශනයේ ඇතිවි තිබෙන්නාවු නවත්ම පෙරළියන් සමඟ සියල්ල වෙනස් වී ඇත.නමුත් මේ අළුත් දෑ නිමවෙමින් අළුතින් ඉදිවන ලෝකය පිළිබඳ කිසිදු හැඟිමක් මේ පුසන්ට නොමැති බව මෙම විඩියෝව නැරඹිමෙන් අනතුරුව ඔබට පසක් වේවි.මෙම කම්පියුටරය සදහා භාවිතා කරන මවුසය ඇත්තටම මීයෙක්ද? එකතු වී ඇති වයර් ගුළිය බෝලයක්ද? රූපවාහිනිය උඩ තබා ඇති කුරුලු පැටවු ඇත්ත කුරුලු පැටවුන්ද? තාක්ශනය සියළු දේ මිනිසාට පහසු කලද පූසන්ගේ ලෝකය උඩු යටිකුරු කර ඇත.

1.රූපවාහිනිය මත ඉද ගැනීම

cats-then-now-funny-technology-change-life-1-5715f4a7a450f__700

2.අනවසරයෙන් මිනිසුන්ගේ පෞද්ගලිකත්වයට එබීම
cats-then-now-funny-technology-change-life-8-571614339bfc2__700

3.උණුසුම් වීම
cats-then-now-funny-technology-change-life-9-57161749f2b9d__700

4.දඩයම් කිරීම
cats-then-now-funny-technology-change-life-19-571621075a8cd__700

5.කුරුළු පැටවුන් දෙස බලා සිටීම
Cats-then-now-funny-technology-change-life-13-57162bb03575d__700

6.මාළු බෑම
cats-then-now-funny-technology-change-life-22-5716355ec13d5__700

7.පූසන්ගේ ආවේණික ක්‍රියාකාරකම්
Cats-then-now-funny-technology-change-life-15-5716342bb4884__700

8.කාල නිර්ණය කිරීම
cats-then-now-funny-technology-change-life-2-5715f4cf7fd7f__700

9.සෙල්ලම් කිරීම
cats-then-now-funny-technology-change-life-3-5715fa427ed08__700

Share this post with your friends!