මෙන්න බලන්න සOගීත ලෝකයේ අලුත්ම සුසOයෝගය…

බල්ලන්ට කැමති සමහරක් දෙනා පූසන්ට කැමති නෑ…පූසන් කියන ජාතිය ඇත්තටම නපුරුද? මේ කියන්න යන්නේ එක්තරා දක්ෂ පූස් තාත්තෙක් තම පැටවුන් පිනවීම සඳහා පියානෝව වාදනය කරන අයුරු බලා සිටීමට පුරුදු කරනවා…ඇත්තටම සංගීතය කියන විෂය පථය ගත්තහම මිනිස්සු විතරක් නෙමෙයි..සතුන් පවා මෙයට ආදරය කිරීමට පටන් ගන්නවා..මේ හුවා දක්වන විඩීයෝව මා කියනා දෙය තහවුරු කර ගැනීමට ඔබට උදව් වේවි..ඔබම නරඹා බලන්න.

Share this post with your friends!