හදවත බිඳෙන සුළු මෙන්ම දවන සුළු ඡයාරූපයක් කිව්වොත් එය නිවැරදියි……

මෙම ඡයාරූපය ගැනීමට සමත්වුනේ ගොඩ කළ බිමකදී..වලහෙක්ව ගින්නකට හසුවීමක් තමයි මේ ඡායාරූපයෙන් දක්නට පුළුවන් වුනේ!ඇත්තටම එය හදවත කම්පා කරවන සුළු දසුනක්..එම ඡායාරූපය ගැනීමටත් ඡායාරූප ශිල්පියාට බොහෝ වේලාවක් ගත කිරීමට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා.දුම් ගහන වලකින් උඩට පැමිණි ගිනි ඇවිළුන වලහා නැවත ඒ වළටම යන අයුරු නම් ඉතා ශෝචනීයයි.ඇත්තටම එම ඡායාරූපය ඇසට කඳුළක් දනවන ඡයාරූපයක් කිව්වොත් එහි ඇති වරදක් නම් නෑ.

DSC3027-59a6e80a6e83e__880

Share this post with your friends!