සි.අයි.ඒ එකෙන් ඇයි මැයව නෙරපන්නේ කියලා බලන්න!

ඇය නමින් ලුලු…ලුලු කිව්වට ඇය බැල්ලියක්!ලුලුව ගත්තේ සි.අයි.ඒ රහස් පරික්ෂන ආයතනයේ රැකියාවට..හැබැයි ඉතින් නීතිය සතුන් මිනිසුන් කියලා නෑ නීතිය කාටත් එකයි..ලුලුව රැකියාවෙන් අස් කරන්න සිද්ධ වෙලා..ඒකට හේතුව ලුලු බෝම්බ හඳුනා ගැනීමට එතරම් උනන්දුවක් නොදැක්වීමයි!සති ගණනක පුහුණුවකින් පස්සේත් ලුලු එතරම් දක්ෂතාවයක් හෝ උනන්දුවක් තම කාර්යය සඳහා නොයෙදවීම මෙයට හේතුවයි! මොනවා කරන්නද !!තමන්ට හිමි රාජකාරිය කරන්න බැරි නම් ඉතින් වැඩක් නෑනේ!

bomb-dog-fired-lulu-cia-59e9dca5449c8__700

bomb-dog-fired-lulu-cia-59e9dcae7365d__700

bomb-dog-fired-lulu-cia-59e9dcb5d6437__700

bomb-dog-fired-lulu-cia-59e9dcc025f55__700

bomb-dog-fired-lulu-cia-59e9dcce1c55d__700

bomb-dog-fired-lulu-cia-59e9dcd76dbf4__700

bomb-dog-fired-lulu-cia-59e9dce0d7394__700

bomb-dog-fired-lulu-cia-59e9dcea1c2a0__700

bomb-dog-fired-lulu-cia-59e9dcf3a591a__700

bomb-dog-fired-lulu-cia-59e9dcfd3640e__700

bomb-dog-fired-lulu-cia-59e9dd7364e3c__700

Share this post with your friends!