සිපගන්නවට අකමැති නම් පූසන් කරන හරි වැඩ…. හිනා කාලා මැරෙනවා!

Share this post with your friends!