සවුත් වෙස්ට් ගුවන් යානා සමාගමට වෙච්චි දෙයක්…කියවලම බලන්න…

සවුත්වෙස්ට් ගුවන් යානා සමාගමක ගුවන් යානයේ හරි අපූරු සිදුවිමක් සිදුවුනා.හවුස්ටන් හි ඇතිවු ගං වටුරකින් අනාථ වුනු සුරතලුන් පමණක් එක කැබින් එකක් මතට ගනු ලැබුවා.සත්ව මුදායක කණ්ඩායම් සමඟ එක්ව මෙම නිවාස නැති සතුන්ට සෙවණක් වන්නට මෙම ගුවන් යානා සමාගමට පුළුවන් වුනා.දහස් ගණනක් සතුන්ගේ ජිවිත වලට අගයක් දෙන මෙවැනි ගුවන් සමාගම් ඉන්නවා කියලා අහන්න ලැබේන එකත් කොච්චර දෙයක්ද!

905564990672961536-png__700

orphan-dogs-cats-rescued-southwest-airlines-harvey-texas-2-59b27d9d7e158__700

orphan-dogs-cats-rescued-southwest-airlines-harvey-texas-3-59b27da07d8fa__700

orphan-dogs-cats-rescued-southwest-airlines-harvey-texas-4-59b27da37b5eb__700

orphan-dogs-cats-rescued-southwest-airlines-harvey-texas-5-59b27da6592d1__700

orphan-dogs-cats-rescued-southwest-airlines-harvey-texas-7-59b27dabb0419__700

orphan-dogs-cats-rescued-southwest-airlines-harvey-texas-8-59b27daebeac1__700

orphan-dogs-cats-rescued-southwest-airlines-harvey-texas-14-59b27dba9dda6__700

orphan-dogs-cats-rescued-southwest-airlines-harvey-texas-15-59b27dbce8b04__700

orphan-dogs-cats-rescued-southwest-airlines-harvey-texas-16-59b27dbf29676__700

Share this post with your friends!