සතුන් වෙනුවෙන් සිදු කරන අමිල මෙහෙවරක් ගැන පැවසීමටයි මේ සුදානම…..

බල්ලන්ට වාසස්ථානයක් සාදා දීම සැබැවින්ම අපූරු කාරණයක්..ශෙල්ටර් කියන්නේ එවැනි බල්ලන් වෙනුවෙන් සකසා ඇති බලු පරාදීසයක්..මෙහි බල්ලන්ගේ සුවපහසුව තකා පෞද්ගලික කුටි පවා සාදා තිබෙනවා.අක්කර 55ක තරම් වන භූමියක කැලයෙන්,තණ බිම් වලින් ඇවිදිමට කඳු වලින් මෙය සමන්විතයි.මෙහි ඇතුල් භූමිය හා පිටත යන ස්ථාන දෙකෙහිම පහසුවෙන් ගත කල හැකි අන්දමට බල්ලන් වෙනුවෙන්ම සකසා තිබෙනවා.මෙහි ඇතුලත් කුටි වල නිවසකට අවශ්‍ය සෑම දේම අඩංගු වන පරිදි සකසා තිබෙනවා.මෙම ව්‍යාපෘතිය තුල මුලිකත්වය ගෙන කටයුතු කරන්නේ..ලියසල් වන අතර ඇය සහකාර අධ්‍යක්ෂිකාවක් ලෙස මෙම ලව බල් ඩොග්ස් රෙස්කියු හි කටයුතු කරනවා.ඇය කුඩා කාලයේදීම බල්ලන්ට තිබු කැමැත්ත අද එම සතුන්ගේ හිත සුව පිණිස කටයුතු කිරිමට ඇයට හේතුව වි තිබෙනවා…සැබැවින්ම ප්‍රශංසනීයයි නේද?

ds-1

ds-2

ds-3

ds-4

ds-5

ds-6

Share this post with your friends!